நாம் முதல் அடி எடுத்து வைக்கலாமா??!!

அரசியல் ஒரு சாக்காடா உண்மைதான்! யார் அதை சரி செய்வது... யாராவது ஒரு ஆள் முதல் அடி எடுத்து வைக்கணும்... மாற்று வேணும் உண்மை தான்! Come on lets find someway and do something!